مطالب پربیننده:   

مسئولیت کیفری اطفال
شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۸عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    لشگری، علی
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    حقوق
دانشگاه:    دانشگاه مفید قم

استاد راهنما:    کوشا، جعفر
استاد مشاور:   
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1380
کلمات کليدي:   
واحد:   
منابع:
چکيده:
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاهی ویژه است و اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست آنکه مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی وثیق دارد دوم آنکه مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می گردد. سرآغاز مباحث مسئولیت کیفری زمانی است که در عرصه مسئولیت کیفری، عنصر اراده و آگاهی در مرتکب و در تعیین نوع و میزان مجازات وی مدخلیت می یابد، بدیهی است برخورداری از مسئولیت کیفری در قانون جزا نیازمند تحقق سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد لکن در مواردی همچون صغر و طفولیت با وجود تحقق سه عنصر مزبور مسئولیت کیفری محقق نگردیده و عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، البته در خصوص اینکه سن آغاز و پایان کودکی چه زمانی است؟ و اینکه عدم مسئولیت کیفری طفل به طور مطلق می باشد یا نسبی؟ اختلاف نظر وجود دارد. و این اختلاف، مسئولیت کیفری اطفال را در هاله ای از ابهام نشانده و به همین جهت بحث پیرامون مسئولیت کیفری اطفال و اتخاذ نظر گاهی متقن و مبتنی بر یافته های علمی و تجربیات عملی بسیار ضروری می باشد. به طوری که اهمیت این موضوع دانشمندان علوم کیفری را بر آن داشته که این مساله را از دیدگاهای علمی و نظرگاههای علوم مختلف همانند زیست شناسی، روانشناسی پزشکی، جامعه شناسی، جرم شناسی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به عنوان مثال می توان یادآور شد دستاوردها و یافته های علم روانشناسی در خصوص مساله رشد می تواند تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری در خصوص مسئولیت کیفری اطفال ایجاد نماید. چرا که به نظر می رسد ریشه بحث در مسئولیت کیفری اطفال و نکته اساسی این بحث همین مسئله است که اغلب نویسندگان حقوقی به طور شایسته این نکته را تبیین ننموده اند و همچنان به صورت گره بحث مبهم باقی مانده است.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010