مطالب پربیننده:   

 
20161114
20161114
20161114_082
DSC03784
DSC06417
j
k
photo_2016-12-18_16-44-42
آثار اعضای انجمن _2_
آثار اعضای انجمن
باز دید طلاب مجتمع از موزه عبرت
بازدید مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه انجمن
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
دیدار ریاست محترم المصطفی ار غرفه انجمن در نمایشگاه انجمن ها 1395
دیدار ریاست محترم جامعه المصطفی از غرفه انجمن فقه و حقوق قضایی در نمایشگاه انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
دیدار مدیر گروه فقه و حقوق قضایی از نمایشگاه دست آورد های انجمن های
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف ستاداد مرکزی المصطفی و مجتمع فقه و اصول
لوح تقدی ربته اول در سال 95 از طرف مجتمع عالی فقه
موزه عبرت
نشست علمی بررسی عسرو حرج در طلاق ولایی
نمایشگاه _2_
همایش بررسی آثار حقوقی فاجعه منا1
همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا
قانون استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان
يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۲:۰۶

قانون استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان

فصل ا ول

احکام عمومیهدف

مادۀ اول :

این مقرره با رعایت حکم ماده (4) قانون کاربمنظور تنظیم  شرایط استخدام اتباع خارجی که در  ادارات افغانستان به  اساس قرارداد  به  کار گماشته میشوند ، وضع گردیده است .

اصطلاحات

مادۀ دوم :

اصطلاحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده مینماید :

1ـ ادار ات : عبارت ا ز تمام ادارات دولتی ، مختلط ، خصوصی ومؤ سسا ت غیر دولتی مقیم افغانستان  می باشد .

2ـ تبعه خارجی : شخصی است که تابعیت افغانی نداشته باشد .

3ـ موافقتنامه : سندی است که بین ادارا ت دولتی ، مختلط وخصوصی یا موسسات غیر دولتی مقیم افغانستان از یک طرف وکشورهای خارجی ومؤسسات  بین المللی یا اتباع خارجی از طرف دیگر  در رابطه به استخدام عقد میگردد.

4ـ مؤسسات غیر دولتی داخلی وخارجی : مؤسسات است که در مراجع ذیربط دولتی ثبت گردیده ودر عرصه اقتصادی واجتماعی داخل افغانستان طبق احکام قانون  فعالیت مینماید .

5ـ جواز کار : سند مطبوع بهادار ی ا ست که از طرف وزارت کار وامور اجتماعی  برای  اتباع خارجی واجد شرایط   طبق احکام این مقرره ، اعطاء می گردد.

6ـ قرارداد کار: سند کتبی است که بین کار کن خارجی واداره عقد گردیده ، حاوی شرایط  کار ، مکلفیت های جانبین ، مدت اعتبار ، نورم وشرایط  پرداخت  مزد وسایر امتیازات می باشد .

استخدام

مادۀ سوم:

ا تباع خارجی به ا ساس  موافقتنامه های دوجانبه  یا چند جا نبه  در ادارات مطابق احکام ا ین مقرره استخدام شده میتوانند .

رعایت قوانین ومقررات نافذ

مادۀ چهارم :

ا تباع خارجی  ایکه  در ادارات استخدام میشوند ،  مکلف اند احکام  قوانین  نافذه و ا ین مقرره  را رعایت و عقاید  وعنعنات   مردم افغانستان را احترام نمایند.

شرایط استخدام

مادۀ پنجم :

(۱) اتباع خارجی که سن  هجده سالگی  را تکمیل  نموده ، به سن  نهائی تقاعد مندرج  قانون کار نرسیده وتصدیق صحی کشور متبوع  ومراجع مربوط وزارت صحت عامۀ افغانستان را کسب نموده  باشد ، به اشکال ذیل  در ادارات استخدام شده میتوانند:

1ـ به اساس  موافقتنامه  که بالاثر تقاضا ی ادارا ت دولتی وکشور ها صورت گرفته واز طریق وزارت های امور خارجه  وکار وامور اجتماعی طی  مراحل  گردیده  باشد .

2ـ به اساس تقا ضای فردی  ا تباع خارجی که اجازه اقامت  را در افغانستان  کسب نموده  وادارات به او ضرو رت داشته  باشند.

(۲) استخدام  اتباع خارجی  در امور تخصصی  خلاف رشته  تحصیلی  وتخصص جواز ندارد.

(۳) اداره استخدام کننده مکلف است ، وقتاً فوقتاً  ا ز نحوه اجرآا ت  وظایف استخدام شونده نظارت نماید .

موانع استخدام

مادۀ ششم:

در صورت موجودیت کارگران داخلى و خارجى به كارگران داخلى اولويت داده مى شود .

اعطاء جواز کار

مادۀ هفتم:

(۱) وزارت کار وامور اجتماعی جواز کار را در بدل قیمت معینه  اعطاء می نماید.

(۲) قیمت جواز مندرج فقره (1) این ماده  با نظر دا شت شرایط  زمانی از طریق وزارت های کار وامور اجتماعی ومالیه تثبیت میگردد.

(۳) شهرت مکمل شخص استخدام شونده با توضیح محل کار ،خصوصیت کاریاحرفه،تاریخ آغاز کار ومدت اعتبار ، در  جواز کار مشخص میگردد.

مدت اعتبار  جواز کار الی یک سال بوده ، در صورت تمدید مدت قرارداد ، مدت اعتبار جواز کار برای  دور دیگر تمدید شده می تواند.

نمونه قراردادکار

مادۀ هشتم:

نمونه قرارداد کار کارکنان خارجی  که در ادارات  استخدام میشوند ، از طرف  وزا رت کار وامور اجتماعی  طرح وتثبیت میگردد.

اطلاع تغییرات

مادۀ نهم :

ادارات مکلف اند از تغییراتی  که در جریان  وخصوصیات کار  کارکنان ومتخصصان خارجی مربوط در ادوار  کار بوقوع می پیوندد ، وزارت های امور خارجه  وکار وامور اجتماعی را مطلع سازند.

پرداخت مالیه (تکس)

مادۀ دهم :

(1)اتباع خارجی که در ادارات استخدام میشوند از عواید ماهوار شان مطابق  قانون مالیات بر عایدات  مالیه اخذ میگردد.

(2) اداره یا مؤ سسه  استخدام کننده مکلف است مالیه معاش  یا مزد کارکنان مندرج ماده (5) و فقره (1) این ماده را مطابق احکام قانون ما لیات بر عایدات ونورم های مندرج آن از معاش  یا مزد ماهوار  وضع وبه حساب واردات دولت  انتقال دهد .

(3) در صورتیکه اداره  یا مؤسسه استخدام کننده  فیصدی مالیه معاش کارکنان خارجی مربوط را وضع ننموده  وبه حساب واردات دولت انتقال  ندهد  ومیعاد قرارداد  ختم وکارکن  افغانستان را ترک کند در این صورت اداره یا مؤسسه  مربوط مکلف به پرداخت  وجوه مالیه  میباشد .

حق استراحت ورخصتی

مادۀ یازدهم : (1)اتباع خارجی ایکه مطابق  احکام  این مقرره  به کاراستخدام میشوند ، دارای حق رخصتی  با مزدمطابق اسناد تقنینی  مرتبط به کار میباشند .

(2) رخصتی ختم هر هفته برای کارکنان خارجی مانند کارکنان سایرادارات  دولتی  به روز جمعه  تأمین میگردد.فصل دوم

احکام نهائیاستخدام متخصصین خارجی در تشبثات مختلط وخصوصی

مادۀ دوازدهم :

(1) تشبثات مختلط وخصوصی  که متشبثین  خارجی یا مؤسسات بین المللی در آن سرمایه گذاری مینمایند ، میتوانند کارکنان ومتخصصین خارجی  مورد نظر را طبق احکام این مقرره و با نظرداشت قانون سرمايه گذارى خصوصى داخلى و خارجى در افغانستان استخدام
نمایند .

(2) اتباع خارجی که در ادارات  استخدام می شوند ، ا سناد تحصیلی خویش را  عند الضرورت به وزارت کار وامور اجتماعی  ارائه می نمایند .

موقف کارکنان  استخدام شده قبلی

مادۀ سیزدهم :

با انفاذ این مقرره آنعده کارکنان  ومتخصصان  خارجی  که قبل از  انفاذ  این مقرره از طرف ادارات  استخدام شده اند ،  تابع احکام  این مقرره  میبا شند.

طرزالعمل استخدا م

مادۀ چهاردم :

طرزالعمل استخدام  اتباع خارجی در ادارات از طرف  وزارتهای امور خارجه  وکار وامور اجتماعی طرح ، تهیه وتصویب میگردد.

مادۀ پانزدهم:

اتباع خارجی که جهت کار به افغانستان سفر مینمایند ، مکلف اند ویزه اقامت  و ویزه کار  را  در بدل  قیمت اخذ نمایند .

انفاذ

مادۀ شانزدهم:

این مقرره  بعد از نشر در جریده رسمی  نافذ میگردد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۲:۲۵
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010